Stadgar

Stadgarna anger ändamålet med Brännöföreningen, föreningens målgrupp och hur föreningen ska skötas.

Brännöföreningens stadgar (pdf) Stadgarna reviderades vid föreningens årsmöte 2016-03-06