Stadgar

Stadgarna anger ändamålet med Brännöföreningen, föreningens målgrupp och hur föreningen ska skötas.

Brännöföreningens stadgar (pdf)

Stadgarna reviderades vid föreningens årsmöte 2021-03-21